۱۳۹۹-۰۳-۱۷
بازی Resident Evil 2 Remake

بازی Resident Evil 2 Remake

۱۳۹۹-۰۳-۱۶
بازی F1 2019

بازی F1 2019

۱۳۹۹-۰۳-۱۶
بازی Counter Strike Global Offensives

بازی Counter Strike Global Offensives

۱۳۹۹-۰۳-۱۶
hitman2

بازی Hitman 2

۱۳۹۹-۰۳-۱۶

بازی Fortnite

۱۳۹۹-۰۳-۰۳
فروت کرفت

بازی فروت کرفت

۱۳۹۹-۰۳-۰۱
بازی گشت پلیس 2

بازی گشت پلیس 2

۱۳۹۹-۰۳-۰۱
گشت پلیس

بازی گشت پلیس 1

 
۱۳۹۹-۰۳-۱۷
بازی Resident Evil 2 Remake

بازی Resident Evil 2 Remake

۱۳۹۹-۰۳-۱۶
بازی F1 2019

بازی F1 2019

۱۳۹۹-۰۳-۱۶
بازی Counter Strike Global Offensives

بازی Counter Strike Global Offensives

۱۳۹۹-۰۳-۱۶
hitman2

بازی Hitman 2

۱۳۹۹-۰۳-۱۶

بازی Fortnite

۱۳۹۹-۰۳-۰۳
فروت کرفت

بازی فروت کرفت

۱۳۹۹-۰۳-۰۱
بازی گشت پلیس 2

بازی گشت پلیس 2

۱۳۹۹-۰۳-۰۱
گشت پلیس

بازی گشت پلیس 1